Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237 Mobil: + 421 902 489 044

 

Formulár na elektronické podávanie hlásenia:

https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

 

Kontaktovať môžete aj naše oddelenie bezpečnosti liečiv: PV-Woerwag@emmes.com