Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Vypracované v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Kto spracúva Vašej osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Wörwag Pharma Slovensko s. r. o., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 090 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 145570/B, DIČ: 2121301996, IČ DPH: SK2121301996 (ďalej len „my" alebo „Prevádzkovateľ"), ktorá je prevádzkovateľom webstránky: www.woerwagpharma.sk/sk (ďalej len „webstránka").

Kde sa môžete informovať o rozsahu a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421-2-44889920, e-mailom na: info(at)woerwagpharma.sk, alebo poštou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Aké údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Spracúvame najmä tieto osobné údaje:

a) Osobné údaje získané priamo od Vás

Pokiaľ nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webstránke, získavame od Vás údaje, ktoré sú v tomto kontaktnom formulári označené hviezdičkou ako povinné, t.j. ide predovšetkým o Vaše pohlavie, meno a priezvisko a emailovú adresu. Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme s Vami adekvátne komunikovať a dostatočne reagovať na Vaše dotazy.

Pri vypĺňaní tohto kontaktného formulára môžete vyplniť aj nepovinné údaje, t.j. údaj o Vašom akademickom titule, názov Vašej spoločnosti resp. spoločnosti, ktorú zastupujete a Vaše telefónne číslo.

Po odoslaní správy na základe vyplneného kontaktného formulára, resp. ak kontaktujete naše oddelenie bezpečnosti liečiv na e-mail: PV-Woerwag(at)neoxcro.com, alebo sa na nás obrátite telefonicky; rovnako budeme spracovávať aj osobné údaje uvedené v takejto komunikácii.

b) Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami spracovania osobných údajov.

c) Údaje, ktoré spracúvame automaticky

Pri návšteve našej webstránky o Vás môžeme zhromažďovať určité údaje, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webstránku, informácie o používanom internetovom prehliadači (typ/verzia), používanom operačnom systéme, nastavení predvoleného jazyka alebo webovej adresy sprostredkovateľa (t.j. poslednej webstránky, ktorú ste navštívili). Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našej webstránke, t.j. napr. aké podstránky na našej webstránke navštívite, na aké odkazy na našej webstránke kliknete alebo aký tovar je vám zobrazený.

Ak pristupujete na našu webstránku z iných koncových zariadení (ako napr. mobilného telefónu či obdobného prístroja), môžeme spracovávať aj informácie o týchto Vašich koncových zariadeniach (napr. dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie, atď.).

Tieto údaje nepredstavujú kategóriu osobných údajov, nakoľko ich Prevádzkovateľ nespája s inými zdrojmi údajov a po ich štatistickom vyhodnotení Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom sú tieto údaje vymazané. Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje anonymizovane.

d) Údaje zo súborov cookies

Na našej webstránke dochádza k umiestňovaniu súborov cookies do Vášho koncového zariadenia a ich následného spracovania na základe Vášho predchádzajúceho osobitného súhlasu. Na umiestňovanie súborov cookies využívame aj externých poskytovateľov služieb, ktorých technické nástroje obsahujúce cookies sú zamerané na zbieranie údajov podľa písm. c) vyššie.

Viac informácií o spracovaní súborov cookies našou webstránkou nájdete na nasledujúcom odkaze: Zásady používania súborov cookies.

Na aké účely Vaše osobné údaje potrebujeme? Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ
Komunikácia so zákazníkmi: Ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom alebo požiadavkou, nato aby sme Vám mohli poskytnúť potrebnú súčinnosť, musíme pre tento účel spracovávať vaše osobné údaje, ktoré získavame priamo od Vás. súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Zlepšovanie užívateľského charakteru našej webstránky: Ide o náš nevyhnutný oprávnený záujem na základe, ktorého Vám dokážeme poskytnúť relevantný obsah týkajúci sa našich produktov, detailné informácie o našich produktoch a predstavovať Vám naše portfólio produktov v celistvej a pre Vás zaujímavej forme na našej webstránke. Na základe tohto oprávneného záujmu spracovávame najmä automaticky spracúvané osobné údaje a súbory cookies. oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: zlepšovanie užívateľského charakteru našej webstránky alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Aké oprávnené záujmy sleduje Prevádzkovateľ?

a) Zlepšovanie užívateľského charakteru našej webstránky - pri prezeraní obsahu na našej webstránke môže dochádzať k spracúvaniu Vašich automaticky spracúvaných údajov vrátane profilovania (na základe súborov cookies) za účelom analýzy používania našej webstránky, vyhodnocovania jej návštevnosti a jej následnej optimalizácie; a

b) Účel priameho marketingu - Podľa recitálu 47 GDPR, účely priameho marketingu môžu predstavovať oprávnené záujmy Prevádzkovateľa. Na tento oprávnený záujem sa spoliehame najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie formou newslettra, kedy nie je potrebný Váš predchádzajúci súhlas v zmysle platných právnych predpisov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vami poskytnuté osobné údaje sprístupňujeme našim zamestnancom, ktorý sú viazaní mlčanlivosťou na základe pracovnej zmluvy.

Ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje sprostredkovateľom povereným na riešenie dotazov týkajúcich sa bezpečnosti liečiv. Títo sprostredkovatelia sú subjekty, ktoré pre nás zabezpečujú farmakovigilančné služby na základe zmluvy.

V nevyhnutnej miere sprístupňujeme Vami poskytnuté osobné údaje aj sprostredkovateľom, ktorí sú naši poskytovatelia technologických služieb (napr. softwarových, cloudových, webhostingových, marketingových alebo analytických služieb) a v prípade potreby aj poskytovateľom právnych služieb (vrátane zamestnancov týchto osôb).

Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené ďalším sprostredkovateľom, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje v oblasti našich výrobkov. Taktiež sem môžu patriť naši partneri v oblasti spoločnej propagácie našich výrobkov.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím osobám v súvislosti so splynutím, zlúčením, rozdelením Prevádzkovateľa alebo predajom podniku (resp. jeho časti) Prevádzkovateľa alebo inou formou korporátnej reštrukturalizácie Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež štátnym orgánom (t.j. orgánom verejnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní) v prípade, že takéto sprístupnenie je od Prevádzkovateľa vyžadované na základe príslušných právnych predpisov.

Budeme Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny?

Vzhľadom nato, že spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, do skupiny ktorej patrí aj Prevádzkovateľ podniká vo viacerých krajinách sveta, môže dôjsť k situácii, že Vaše osobné údaje budú prenesené aj do tretích krajín, t.j. krajín mimo Európskej únie. Rovnako aj niektorí externí poskytovatelia služieb (napr. Google LLC, YouTube, Hotjar Ltd., Facebook Inc.), s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje sú zahraničnými subjektmi, ktorí pôsobia v tretích krajinách. Tretie krajiny nemusia poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Ak budú osobné údaje prenášané do tretích krajín, voči ktorým Európska komisia neprijala rozhodnutie podľa čl. 45 ods. 3 GDPR (t.j. rozhodnutie o primeranosti), Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, a to najmä tak, že príjemca Vašich osobných údajov bude viazaný štandardnými zmluvnými doložkami Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Európska komisia. Tieto štandardné zmluvné doložky sú prístupné na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

Musíte nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Nie ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť, avšak neposkytnutie aspoň nevyhnutných osobných údajov bude mať za následok nemožnosť poskytnutia dotazovaných / požadovaných informácií z našej strany.

Ako môžete ukončiť spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom?

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu prebieha rovnakým spôsobom akým ste ho udelili, t.j. ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: info(at)woerwagpharma.sk. Samozrejme, odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z Vašej strany.

Bez ohľadu na Vaše právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať, máte zároveň právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?

V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info(at)woerwagpharma.sk.
Zároveň máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika (www.dataprotection.gov.sk) (ďalej len „úrad") alebo podať na úrade návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, pokiaľ príslušné právne predpisy nevyžadujú alebo nepovoľujú dlhšie obdobie uchovávania.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie jeho práv a/alebo právom chránených záujmov.

Podliehajú Vami poskytnuté osobné údaje procesom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania?

Vami poskytnuté osobné údaje nepodliehajú procesu automatizovaného individuálneho rozhodovania.

K automatizovanému profilovaniu na našej webstránke môže dôjsť iba na základe spracúvania marketingových a analytických súborov cookies, čomu bude vždy predchádzať Váš výslovný, slobodný, kedykoľvek odvolateľný a informatívny súhlas. Viac informácií o spracúvaní súborov cookies našou webstránkou nájdete na nasledujúcom odkaze: Zásady používania súborov cookies.

Aké máte práva ako dotknutá osoba v zmysle Zákona a GDPR?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 Zákona a čl. 15 GDPR. Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov podľa § 22 Zákona a čl. 16 GDPR.
 • Právo na výmaz osobných údajov (právo „na zabudnutie“) podľa § 23 a čl. 17 GDPR, ak:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
  b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
  c) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov,
  d) namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona resp. čl. 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona resp. čl. 27 ods. 1 GDPR,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa práva Európskej únie alebo Zákona, ďalších osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
  f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona resp. čl. 8 ods. 1 GDPR.

  Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

  a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
  b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  c) na splnenie povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie, Zákona resp. iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
  d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona resp. čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR,
  e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona resp. čl. 89 ods. 1 GDPR, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona resp. čl. 18 GDPR, ak:
  a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
  b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
  d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona resp. čl. 21 ods. 1 GDPR.

  Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov na základe akéhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov, môžeme takéto osobné údaje spracúvať, s výnimkou uchovávania, len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 Zákona resp. čl. 21 GDPR, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. V takom prípade Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona a čl. 20 GDPR, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR; t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov na našej webstránke môžeme v závislosti od zákonných zmien alebo akýchkoľvek našich interných zmien na úseku ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť, preto odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany a spracovania osobných údajov v pravidelných intervaloch opätovne prečítali.

Táto verzia Zásad ochrany a spracovania osobných údajov sa uplatňuje od 01.02.2022.